•    info@osscan.nl
 •    0611339955
 • Algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B,
  de daarbij behorende acties van de rijschool en de CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op de in de
  lesovereenkomst vermelde rijschool, hierna aan te duiden als Osscan Rijschool.

  In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de ingeschreven leerling en Osscan Rijschool overeenkomen. Hierin wordt door de leerling een keuze gemaakt voor een opleiding al dan niet in de vorm van
  een pakket of losse lessen.

  ARTIKEL 1 Verplichtingen van Osscan Rijschool

  1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’.
  1.2 De leerling krijgt periodiek en in ieder geval eens per zes lessen informatie over zijn/ haar progressie en de voortgang in relatie tot de exameneisen.
  1.3 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
  1.4 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
  1.5 De tijdsduur van de te geven rijles, te weten 60 minuten, wordt volledig benut voor het geven van rijles.
  1.6 Osscan Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
  1.7 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

  ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling
  2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
  2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken datum en plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Osscan Rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
  2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft Osscan Rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
  2.4 De leerling dient bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets en rijexamen) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat te overleggen.
  2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Osscan Rijschool.
  2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen wat in 2.5 vermeld staat, dan heeft Osscan Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
  2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft Osscan Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
  2.8 De leerling dient zodra er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen, hiervan aan de Osscan Rijschool direct te melden. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de Rijschool NIET aansprakelijk worden gesteld en overgaan tot beëindiging van de lesovereenkomst.

  ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling
  3.1 Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden in het begin van iedere les.
  3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient de helft van het pakket uiterlijk een week voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan. Het andere deel moet worden voldaan als de helft van het lespakket voltooid is. Met uitzondering van bedragen hoger dan € 1000 (duizend euro). Dit bedrag is ook mogelijk om in drie termijnen en in gelijke delen te betalen. Het eerste deel dient uiterlijk een week voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan. Het tweede deel moet voldaan worden als een derde van het lespakket is voltooid. Het laatste gedeelte dient voldaan te worden als twee derde van het lespakket is voltooid.
  3.3 Mocht het toch voorkomen dat de leerling zich niet aan de betalingsvoorwaarden houdt, zal Osscan Rijschool een incassobureau inschakelen. De extra incasso kosten zijn voor de leerling.

  ARTIKEL 4 Rijexamens
  4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden ongeacht wat de oorzaak is, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
  4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Er wordt dan een nieuwe data toegekend.

  ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten
  5.1 Osscan Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
  5.1.1 Osscan Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan Osscan Rijschool (zie artikel 2.5).
  5.1.2 Osscan Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
  5.2 Is de overeenkomst aangegaan voor een lespakket dan kan de cursist deze alleen beëindigen om dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten. Als er een bedrag vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar al genomen rijlessen en administratiekosten.

  ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken
  6.1 Osscan Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.
  6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

  ARTIKEL 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  7.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  7.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen de partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

  Existing User?

  Lost your password?